Europeiska esperantounionen

Europeiska esperantounionen (Eŭropa Esperanto-Unio, EEU) är en organisation som består av nationella esperantoorganisationer i Europeiska Unionen, inklusive kandidatländer. Även andra esperantoorganisationer i Europa kan vara medlemmar som observatörer utan rösträtt.

EEU representerar framför allt EU-esperantister gentemot EU:s organ. I den meningen ombesörjer EEU inte bara informerande om esperanto och stärkande av esperantos ställning i EU, utan strävar också efter att bidra till EU:s olika mål, i synnerhet de som handlar om mänskliga rättigheter, medborgares miljömedvetenhet, språklig jämlikhet och allmän mänsklig solidaritet.

När Europeiska Kommissionen skapade en samhällssocial plattform 2009 för att främja flerspråkighet, erkände man vikten av EEU genom att bjuda in EEU att vara en av de 29 organisationer från hela Europa som utgör plattformen. Våra representanter arbetar aktivt i dess fyra kommissioner. Plattformens funktion är att ta fram förslag till Europeiska Kommissionen liksom råd kring hur man ska driva fram och förverkliga EU:s uttalade mål att så rättvist och jämlikt som möjligt använda alla europeiska språk och inte försumma eller riskera något av dem.

EEU informerar Europaparlamentet om sin aktivitet, försöker få finansiellt stöd för sina europeiska projekt, anordnar internationella konferenser, kongresser och symposier kring huvudsakligen Europafrågor och språkrelaterade ämen.

EEU som organisation bestående av landsorganisationer av esperantister i länder i EU startar även aktiviteter som stärker eller påbörjar esperantofrämjande aktiviteter i landsorganisationerna.